HƯỚNG DẪN CHƠI BITCOIN

HƯỚNG DẪN CHƠI BITCOIN SERVER PLAY.PKMINE.COM

Bitcoin trong server giống như chơi cổ phiếu. Giá trị 1 đồng bitcoin sẽ thay đổi vào 6h00 sáng của server đó, tức là trời sáng trong game minecraft, giá sẽ thay đổi lên hoặc xuống tỉ lệ là 50%.

  • Bạn sẽ bán bitcoin đi khi giá lên cao hơn giá bạn đã mua vào, rồi mua lại khi giá thấp.
  • Bạn cũng có thể đào bitcoin bằng cách ghép hình bên trái giống bên phải.

Các lệnh cơ bản trong bitcoin:

/bitcoin : Mở giao diện menu

/bitcoin help : Xem các lệnh cơ bạn

/bitcoin value : Xem giá hiện tại của 1 đồng bitcoin (Quyết định mua hay bán)

/bitcoin bank : Xem trong ngân hàng còn bao nhiêu bitcoin có thể mua (Nếu hết thì không thể mua được mà phải đào)

/bitcoin buy <số lượng> : Mua bitcoin

/bitcoin sell <số lượng> : Bán bitcoin

/bitcoin transfer <người chơi> <số lượng> : Chuyển bitcoin cho người khác

/bitcoin stats <người chơi> : Xem thông tin người khác

/bitcoin mine : Mở giao diện đào bitcoin

/bitcoin cancel: Hủy bỏ các lệnh buy, sell, transfer. Khi sử dụng bằng giao diện /bitcoin

Lưu ý:  Lỗi Không Chat Được

Khi sử dụng chuyển, Buy, Sell bằng giao diện /bitcoin nhớ nhấn hủy bỏ, nếu không bạn sẽ không chat được.