HƯỚNG DẪN CƠ BẢN CHO FACTION

HƯỚNG DẪN CƠ BẢN CHO FACTION

/f help – Danh sách các lệnh
/f list – Danh sách faction trong server
/f f <tên faction> – Xem thông tin faction người khác
/f player – Xem power của bạn
/f player <tên người chơi> – Xem power của người chơi khác
/f join <tên faction> – Gia nhập faction
/f leave – Thoát khỏi faction hiện tại
/fc f – Chuyển sang kênh chat faction để chat với đồng đội
/fc a – Chuyển sang kênh chat đồng minh để chat với faction khác là đồng minh của bạn
/fc p – Chuyển sang kênh chat công cộng để chat với mọi người
/f create <tên faction> – Tạo faction
/f desc <nội dung> – Đặt miêu tả cho faction của bạn
/f name <tên> – Đặt tên mới cho faction
/f invite <tên người chơi> – Mời người khác vào faction
/f invite remove <tên người chơi> – Hủy lời mời với người bạn đã mời
/f sethome – Đặt faction home để dùng cho /f home
/f home – Dịch chuyển đến faction home
/f claim – Claim mảnh đất nơi bạn đứng

/f claim o – Claim tại vị trí của bạn
/f claim auto – Claim theo bước chân của bạn, nhớ nhấn 1 lần nữa để tắt
/f claim s – Claim theo chu vi ô rộng ra từ vị trí bạn đến số ô

/f unclaim – Bỏ claim mảnh đất nơi bạn đứng. Y như các lệnh /f unclaim auto, o , s ….
/f unclaimall – Bỏ claim mọi mảnh đất bạn đang có
/f kick <tên người chơi> – Đuổi một thành viên ra khỏi faction
/f promote <tên người chơi> – Thăng chức cho 1 thành viên
/f demote <tên người chơi> – Hạ chức cho 1 thành viên
/f leader <tên người chơi> – Trao quyền quản lý fac cho một thành viên
/f title <tên người chơi> <danh hiệu> – Đặt danh hiệu cho một người chơi. Phân biệt
/f map – Hiển thị các faction ở gần nếu có
/f sc – Hiển thị chunk đang đứng.
/f disband – Giải tán faction của bạn
/f ally <tên faction> – Xin làm đồng minh với người khác. Nếu hai bên đồng ý, thì hai faction sẽ trở thành đồng minh với nhau.
/f neutral <tên faction> – Xin làm trung lập với người khác. Nếu cả hai bên đồng ý, thì cả hai faction sẽ trở thành trung lập với nhau.
/f enemy <tên faction> – Đặt faction khác làm kẻ thù mà không cần bên kia đồng ý. Bạn chỉ có thể tấn công kẻ khác trong lãnh thổ của họ khi đặt faction đấy làm kẻ thù. Sát thương bạn gây ra trên lãnh thổ kẻ thù sẽ bị giảm.

Nguồn: Có tham khảo một số nguồn và bổ sung!