CHỨC NĂNG KHẢM SÁCH – RPG

CHỨC NĂNG KHẢM SÁCH SERVER RPG – FACTION

Video hướng dẫn cụ thể: https://youtu.be/BXd4s8b_KFE

Server gồm 3 thợ rèn:

Thợ rèn 1

Nhiệm vụ:  Đục lỗ cho các item chiến đấu của bạn. Tối đa 5 lỗ.

Các item chiến đấu thường là: áo, nón, quần, kiếm. rìu …

Tìm thấy: Ở trong khu vực spawn

Thợ rèn 2

Nhiệm vụ:  Khảm các sách thuộc tính vào các lỗ đã đục. Sách thuộc tính tìm được ở rương thưởng, shop, quái thường và boss!

Tỉ lệ thành công: 50% khi không có có bùa may mắn I.

Thợ rèn 3

Nhiệm vụ:  Tháo sách đã khảm ra khỏi lỗ đục.

Tỉ lệ thành công: 50% khi không có có bùa may mắn II.

Video hướng dẫn cụ thể: https://youtu.be/BXd4s8b_KFE