HỆ THỐNG QUÀ THƯỞNG KHI TĂNG CẤP

HỆ THỐNG QUÀ THƯỞNG KHI TĂNG CẤP – FACTION 1

Phần thưởng x2 ở ô màu đỏ
10 Sát thương tầm xa: +10 260 Sát thương tầm xa: +40
20 Sát thương phép: +10 270 Giảm sát thương: +70%
30 Sát thương cận chiến: +10 280 Sát thương tầm xa: +45
40 Phòng thủ: +10 290 Sát thương phép: +45
50 Máu: +10 300 Sát thương cận chiến: +45
60 Sát thương cận chiến: +20 310 Phòng thủ: +45
70 Sát thương chí mạng: +20% 320 Máu: +45
80 Sát thương phép: +20 330 Sát thương cận chiến: +50
90 Giảm sát thương: +40% 340 Sát thương chí mạng: +60%
100 Sát thương tầm xa: +25 350 Sát thương phép: +50
110 Sát thương phép: +25 360 Giảm sát thương: +80%
120 Sát thương cận chiến: +25 370 Sát thương tầm xa: +55
130 Phòng thủ: +25 380 Sát thương phép: +55
140 Máu: +20 390 Sát thương cận chiến: +55
150 Sát thương tầm xa: +30 400 Phòng thủ: +55
160 Sát thương chí mạng: +40% 410 Máu: +60
170 Sát thương cận chiến: +30 420 Giảm sát thương: +100%
180 Giảm sát thương: +60% 430 Sát thương chí mạng: +70%
190 Sát thương tầm xa: +35 440 Máu: +65
200 Sát thương phép: +35 450 Sát thương cận chiến: +60
210 Sát thương cận chiến: +35 460 Phòng thủ: +60
220 Phòng thủ: +35 470 Máu: +70
230 Máu: +30 480 Sát thương tầm xa: +60
240 Sát thương phép: +40 490 Sát thương chí mạng: +100%
250 Sát thương chí mạng: +50% 500 Sát thương phép: +60